آموزش ثبت نام پوکربار

قوانین جک پات ؟

اسمارت جک پات 
میز های ۵۰۰/۱۰۰۰ و ۱۰۰۰/۲۰۰

حداقل دست بازنده فول هاوس آس و شاه
حداقل شرکت کنندگان در بازی ۳ نفر

*‌ هر دو برگ بازیکن باید درگیر باشد

*‌دست بازنده و برنده باید در دو لول مختلف باشد

مثال:

کاره به استرتیت فلاش

استریت فلاش به رویال

جک پات اصلی
میز های ۲۰۰۰/۴۰۰۰ و بالاتر

حداقل دست بازنده فول هاوس آس و ۵
حداقل شرکت کنندگان در بازی ۳ نفر

*‌ هر دو برگ بازیکن باید درگیر باشد

*‌ دست بازنده و برنده باید در دو لول مختلف باشد

مثال:

کاره به استرتیت فلاش

استریت فلاش به رویال

۲۰۲۱/۰۳/۲۵